Ouderraad


De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging.
De ouderraad heeft twee hoofdtaken te weten :
  1. Ondersteuning bij alle mogelijke activiteiten georganiseerd door school.
  2. Klankbord voor ouders naar school en directie toe
Evenals de school heeft de ouderraad een Rooms Katholieke basis. Vanuit deze basis voert de ouderraad haar taken uit.

De ouders uit de ouderraad zijn ook vertegenwoordigd als klassenouder. De indeling voor 2017-2018 is als volgt.
 
 
Maud van der Lienden Groep 1-2A/B
Laura de Goeij Groep 1-2C
Anke de Hilster (secretaris) Groep 3
Wencke Hendriks (penningmeester) Groep 4
Eggie Dirks Groep 5
Suzanne Teeuwen Groep 5/6
Sandra v/d Kop Groep 6
Ellen Theunissen (penningmeester) Groep 7
Daniëlle Diederen (voorzitter) Groep 8


Vergaderingen ouderraad
De ouderraad vergadert gemiddeld vijf keer per schooljaar. Tijdens deze vergaderingen is naast de ouderraad ook één lid van het MT aanwezig,
Onderwerpen die aan de orde komen in deze vergaderingen betreffen o.a.:
  • informatie betreffende team, bestuur en eventueel medezeggenschapsraad
  • organisatie van en afspraken over door de school georganiseerde activiteiten en de evaluatie daarvan
  • informatie uit de diverse werkgroepen van de verschillende activiteiten
  • zaken die op dat moment op school actueel zijn
De vergaderingen van de ouderraad zijn in principe openbaar. Belangstellenden voor het bezoek van een vergadering kunnen contact opnemen met de secretaris.

Jaarvergadering
Eén maal per jaar is er een algemene jaarvergadering in oktober of november. Alle ouders worden tijdig op de hoogte gesteld over plaats en datum van deze vergadering. Op deze vergadering wordt een centraal thema besproken, dat betrekking heeft op ouders en/of school. Naast dit thema komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: jaarverslag secretaris, jaarverslag penningmeester, begroting, bestuursverkiezingen, verslag kascontrole.
Natuurlijk wordt u ook in de gelegenheid gesteld om uw vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Werkgroepen
Voor (jaarlijkse) activiteiten die de school organiseert wordt in principe een werkgroep opgericht waarin één of twee leerkrachten zitting hebben en enkele ouderraadleden.
De voorzittersrol en de eindverantwoordelijkheid van een activiteit ligt altijd bij één van de leerkrachten. De ouderraadleden ondersteunen zoals gezegd. Voorbeelden van deze zijn sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, pasen, schoolreis, spellenmiddag, schoolkamp, etc.
Deze werkgroepleden van de ouderraad doen in iedere ouderraadsvergadering mededelingen en bespreken zaken die aan de orde zijn geweest in de werkgroepen.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad.
De ouderbijdrage wordt besteed aan festiviteiten, vieringen, schoolreizen en andere extra activiteiten. De ouderraad legt in de jaarvergadering verantwoording af over de bestede gelden en stelt jaarlijks de hoogte van de ouderbijdrage en de begroting vast na instemming van de ouders. De hoogte van de ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en is reeds 4 jaar constant.
Dit schooljaar (2018-2019) bedraagt de ouderbijdrage wederom: € 14,50.
Gaarne overmaken op rekeningnummer NL 43 RABO 01234.28.289 Rabobank Peel, Maas en Leudal t.n.v. ouderraad de Mussenberg te Horn. Kinderen die na 1 januari 2019 instromen betalen € 7,25

De ouderbijdrage is vrijwillig. Gelukkig betalen nagenoeg alle ouders deze bijdrage.
Als een leerling niet kan of wil deelnemen aan de activiteiten die worden betaald vanuit de ouderbijdrage, wordt door de school een vervangende activiteit aangeboden.