Aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen op Basisschool De Mussenberg.
                 
Wij willen dat elk kind zich naar vermogen kan ontwikkelen en kan opgroeien in de huidige samenleving. Daarbij gaan wij uit van het eigene van een kind, een gevarieerd aanbod in het lesgeven en de school als veilige werkplaats voor het kind.
Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling bij kinderen. Kinderen leren het beste als ze iets graag willen leren. We zoeken naar mogelijkheden om de innerlijke betrokkenheid te vergroten.
 
Naast zorg voor kinderen die minder snel kunnen meekomen, is er ook specifieke aandacht voor (hoog)begaafde leerlingen. Om dit streven vorm te geven heeft onze school hiervoor een beleidsplan geschreven. In dit beleidsplan richten wij ons op leerlingen die behoefte hebben aan een aangepast leerstofaanbod, omdat het reguliere leerstofaanbod hen te weinig uitdaging biedt.
 
We vinden het belangrijk om (hoog)begaafde leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren. De nadruk op signalering ligt dan ook in de onderbouwgroepen. Door leerlingen met een forse ontwikkelingsvoorsprong in een vroegtijdig stadium op te sporen kan er vanaf het begin worden ingespeeld op de mogelijkheden van deze leerlingen en kunnen eventuele problemen zoveel mogelijk voorkomen worden.
De communicatie met ouders hierover ervaren wij als zeer waardevol omdat kinderen thuis soms een ander beeld laten zien dan op school.
 
Door een kind goed te observeren, eventueel door te toetsen, gesprekken met het kind en ouders te voeren, kan de leerkracht samen met de IB-er bekijken hoe de school zo goed mogelijk aan de onderwijsbehoeften van dat ene kind kan voldoen.

Er kan dan gekozen worden voor een individueel lesprogramma, het kind kan een bepaald vak in een hogere groep gaan volgen, er kan zelfs gekozen worden voor vervroegde doorstroming. Dit alles natuurlijk in goed overleg met de ouders.
 
Er zijn leerlingen die naast extra verrijking en uitdaging in de eigen groep nog meer behoefte aan verdieping hebben. Zij kunnen één keer per week deelnemen aan de "plusklas". Hierin werken leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 aan diverse projecten.
De keuze om een leerling deel te laten nemen aan de "plusklas" wordt gemaakt door de groepsleerkracht, ouders en de IB-er. Er wordt niet alleen gekeken naar prestaties gemeten in toetsen, maar ook naar creativiteit, zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en motivatie. Voor de procedure tot toelating verwijzen wij naar het document 'Protocol Plusklas' op deze site.