Groep 6


Wat leren we allemaal in groep 6?
 
Al sinds de onderbouw zijn leerlingen bezig om goed te leren lezen. Het betreft niet alleen de techniek van het technisch, maar ook van het begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen gaat het erom dat leerlingen de inhoud van teksten begrijpen. Er wordt in groep 6 verder geoefend met het lezen en bespreken van verschillende soorten teksten. Voordat er een tekst gelezen gaat worden, wordt de tekst eerst goed bekeken (titel/kopjes, eventuele illustraties en opvallende woorden die vet- of schuingedrukt staan). Als de leerling de tekst aan het lezen is zal hij/zij steeds moeten controleren of de tekst nog begrepen wordt. Wanneer hij/zij een woord niet kent/begrijpt, leert hij/zij dat je een stukje terug of verder kunt lezen. Na het lezen van de tekst worden er vragen beantwoord. Deze vragen zijn gericht op woordenschat en het tekstbegrip. Ook wordt er naar feiten en meningen gevraagd.
 
Leerlingen schrijven in groep 6 ook zelf teksten. Er wordt geleerd hoe een tekst opgebouwd is. Leerlingen oefenen het schrijven van een inleiding en leren gebruik te maken van alinea's, titels en koppen. Het schrijven van een tekst is een veelomvattende taak, er komen veel activiteiten bij kijken. Leerlingen beginnen met de voorbereiding (het stellen van wie-wat-waar vragen). Daarna wordt er informatie verzameld en wordt deze informatie in de goede volgorde gezet. Vervolgens wordt er nagedacht over de opbouw (gebruik van titel, inleiding en alinea's). Als laatste wordt de tekst opgeschreven en gecontroleerd op (spellings)fouten. Het schrijven van verhalen wordt 'stellen' genoemd.
 
De woordenschat wordt in groep 6 ook fors uitgebreid. Er wordt ook weer met strategieën geoefend om zo de woorden goed te kunnen onthouden. Leerlingen leren de betekenissen van nieuwe woorden aan de hand van synoniemen (woorden die hetzelfde betekenen) en antoniemen (woorden die het tegenovergestelde betekenen). Soms begrijpen leerlingen de betekenis van een woord door het woord in stukjes te verdelen, bijvoorbeeld bij samengestelde woorden zoals 'deurknop'. Of door op het voor- of achtervoegsel te letten, zoals bij de woorden 'ongeluk'en 'ongeduld' en de woorden 'spoorloos' en 'waardeloos'. Het schrijven van een korte uitleg en het maken van tekeningen helpen ook bij het onthouden van betekenissen.
 
Op het gebied van spelling kunnen de leerlingen al aardig wat woorden correct schrijven. De spellingregels worden herhaald en uitgebreid. Verder komen de volgende letters en lettercombinaties aan bod: stomme -e-, ngt/nkt, -lf-, -rk-, i of ie. Leerlingen kunnen bij het schrijven van woorden vaak terugvallen op woorden waarvan ze de schrijfwijze al kennen. Maar bij twijfel is het nodig om de bijbehorende spellingafspraken te weten.
 
In de taallessen wordt er verder geoefend met werkwoorden, onderwerp, persoonsvorm en gezegde. Bij het omzetten van de tegenwoordige tijd in de verleden tijd leren leerlingen dat we twee soorten werkwoorden hebben: sterke werkwoorden (in de verleden tijd verandert de klank, bv. slaap-sliep) en zwakke werkwoorden (klank blijft in de verleden tijd hetzelfde, er komt te(n) of de(n) achter, bv tennis-tenniste).   
 
Tegenwoordig wordt er van leerlingen verwacht dat zij zich goed kunnen uitdrukken. Vroeger werd daar minder de nadruk op gelegd. Op school wordt er aandacht besteed aan het goed kunnen zeggen wat je vindt, wilt en voelt. Leerlingen leren een eigen mening te hebben en te formuleren.
 
In de rekenlessen gaan de leerlingen met steeds grotere getallen rekenen. De volgende somtypen worden veel geoefend: tellen, optellen en aftrekken, vermenigvuldigen, delen en rekenen met breuken. Het cijferend rekenen wordt ook aangeboden en geoefend. De getallenstructuur tot een miljoen wordt herhaald en er is aandacht voor het plaatsen van kommagetallen en breuken op een getallenlijn. In de projecttaken komen de volgende onderwerpen aan bod: meten (lengte en oppervlakte, van cm naar m, dm, mm), gewicht, tijd, geld, ruimtelijk inzicht (bv het tekenen van blokkenbouwsels), tijd (bv rekenen met jaartallen), tabellen en grafieken.
 
Naast de vakken rekenen, lezen, taal/schrijven volgen de leerlingen in groep 6 onder andere ook de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek en verkeer.
 
Om te weten of je kind door kan stromen naar een volgende groep, is het handig om te weten wat er van je kind wordt verwacht. Het Ministerie van Onderwijs heeft een document opgesteld met zogenaamde kerndoelen, hierin staat in grote lijnen wat een kind moet leren op de basisschool. Kijk voor meer informatie over de kerndoelen op: www.snapjekind.nl