Ons onderwijs


De organisatie van ons onderwijs

Wij richten ons onderwijs zo in dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In beginsel kunnen de kinderen binnen een tijdvak van 8 aaneengesloten jaren de school doorlopen. De leerlingen van onze school worden verdeeld in jaargroepen.
De onderbouw bestaat uit de groepen 1 en 2.
De middenbouw bestaat uit de groepen 3 t/m 5
De bovenbouw bestaat uit de groepen 6 t/m 8
 

 
Groep 1 en 2:
De groepen 1-2 heterogeen van samenstelling. Dat houdt in dat de 4- en 5-jarigen niet in aparte groepen zitten. Het voordeel is o.a. dat de instroom nu gelijk verdeeld kan worden over alle kleutergroepen en dat het uitgangsprincipe "leren van elkaar" conceptueel hierbij veel beter aansluit. In de groepen van de onderbouw (1/2) werken de kinderen meestal samen in groepjes aan opdrachten. Die zijn grotendeels gericht op de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling (onderscheiden, herkennen, onthouden en combineren van informatie die ze opnemen door horen, zien of voelen).
Met name voor de oudste kleuters zijn veel van deze oefeningen steeds meer gericht op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn voor een goede start van het onderwijs in groep 3. Behalve deze kennisverwerving is het van groot belang, dat de 5- à 6-jarige leerlingen, wat betreft hun persoonlijke ontwikkeling, voldoende schoolrijp zijn om met succes het leerproces van groep 3 te kunnen starten. Dat wil zeggen, dat bij de kinderen zowel de persoonlijke rijpheid alsook bepaalde visuele en auditieve vaardigheden zodanig ontwikkeld moeten zijn, dat verwacht kan worden dat zij met succes aan het leesonderwijs kunnen beginnen.
 
Groep 3:
In groep 3 leren de kinderen de basisvaardigheden van het lezen en schrijven. Een goede begeleiding bij het leesproces is van groot belang, zeker in de periode tot Kerstmis (ook ondersteuning thuis door de ouders). De leerkracht van groep 3 heeft hierin een belangrijke sturende rol. Het rekenonderwijs in groep 3 bouwt voort op de vaardigheden en de kennis van de verworven begrippen uit de onderbouw (groep 1/2).
Indien mogelijk willen we de groepsgrootte in groep 3 zo laag mogelijk houden om voldoende mogelijkheden te bieden voor de individuele begeleiding van de leerlingen.

Groep 4:
Vanaf groep 4 wordt het lees-, taal-, schrijf- en rekenonderwijs verder ingeoefend. In de onderbouw wordt wereldoriëntatie in de vorm van projecten aangeboden. Waar mogelijk wordt het onderwijs zo aanschouwelijk mogelijk ingevuld. Van passende excursies wordt vaak dankbaar gebruik gemaakt.
Omdat de overgang van groep 3 naar groep 4 m.n. op het gebied van technisch lezen en taalonderwijs groot is, wordt tot Kerstmis vooral het technisch lezen geoefend. Na Kerstmis wordt gestart met het begrijpend lezen. De nieuwe methode voor begrijpend lezen geeft daartoe de mogelijkheden, de kinderen raken dus niet achter in leerstof.

Groep 5 en 6:
Vanaf groep 5 worden de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde in aparte lessen aangeboden. Het rekenonderwijs kent een uitbreiding naar het cijferend rekenen en een eerste kennismaking met de breuken krijgt inhoud.

Groep 7 en 8:
In groep 7 en 8 komt daarbij nog een uitbreiding met het vak Engels.