De Mussenberg

 

 
Rond het jaar 1900 kende Horn slechts één openbare school. Door wetswijzigingen werd het in 1917 mogelijk om bijzondere scholen te stichten hetgeen in dat jaar leidde tot de oprichting van de toenmalige Mariaschool (bewaarschool, lagere school voor meisjes en tevens huishoudschool). De reeds bestaande openbare school werd in die tijd ook een bijzondere school en kreeg de naam "Jozefschool", vanaf die tijd alleen bestemd voor jongens. Die situatie is blijven bestaan tot 1973 toen besloten werd dat beide scholen in Horn gemengd zouden worden en dat de instroom van de leerlingen bepaald werd door een indeling in twee regio's. In 1974 vond nieuwbouw plaats voor de Jozefschool op de plaats van de huidige basisschool (eerst 5 lokalen en twee jaar later een uitbreiding tot 8 lokalen). Er werd toen reeds een achtklassige school gebouwd, die de naam "De Wieken" kreeg. Het mag vooruitstrevend genoemd worden,  dat kleuter- en lager onderwijs toen reeds in één gebouw gehuisvest werden, alvorens eerst in 1985 de integratie van beide onderwijsvormen definitief een feit werd.
De integratie van kleuter- en basisonderwijs leidde er in 1985 ook toe dat de Mariaschool samenging met kleuterschool "Het Kwetternest", hetgeen in 1987 gevolgd werd door een gezamenlijke verhuizing naar de voormalige LEAO-school aan de Graafschap Hornestraat. Die nieuwe basisschool kreeg de naam "'t Mozaiek".
Beide basisscholen in Horn hadden in de jaren '80 te maken met een krimpend aantal leerlingen. Ten ten gevolge van het feit dat de demografische prognoses aangaven dat de daling nog verder door zou zetten, besloot het toenmalige schoolbestuur in 1989 dat een fusie noodzakelijk was.
 
 
Basisschool "De Mussenberg" is in augustus 1992 ontstaan uit de fusie van de voormalige basisscholen "De Wieken" en " 't Mozaïek". Het gebouw aan de Voogdenstraat/Gravin Annastraat kreeg in '93/'94  een uitbreiding met drie lokalen. In de voormalige bibliotheek werden twee lokalen gerealiseerd en er kwam één nieuw lokaal plus extra voorzieningen. Die uitbreiding zorgde voor de verbinding tussen beide bestaande gebouwen  In 1994 kwam een eind aan het bestaan van de dislocatie door het realiseren van deze nieuwe lokalen aan de Voogdenstraat. De bovenbouw was tot die tijd nog gehuisvest in de voormalige b.s. "t Mozaiek. 
 
Doordat de school zo gegroeid was en er alleen uitbreiding plaats  vond met nieuwe lokalen, ontstond er een enorm ruimtegebrek voor overige voorzieningen, zoals personeelsruimte, directiekamer, aparte ruimtes voor leerlingenbegeleiding, bergingen, een centrale hal, keuken, enz. Het nieuwe schoolbestuur "Spolt" zette in 2003 daarom in op nieuwbouw om daarmee een brede schoolvoorziening in Horn te creëren. Helaas werkte het gemeentebestuur van Haelen hier niet aan mee, vanwege het feit dat de financiële middelen voor onderwijsvoorzieningen uitgeput waren o.a. door de nieuwbouw van "De Leerlingst" in Haelen, de "Lataste school" en de uitbreiding van "SG St. Ursula".
Om die reden werd gekozen voor een verbouwing van de school op het moment dat er, door de daling van het leerlingenaantal, weer ruimte zou komen voor de herinrichting van de school. Die verbouwing is eind 2007 een feit geworden. De school beschikt nu gelukkig over diverse extra voorzieningen die voor de realisering van het huidige onderwijs noodzakelijk geacht worden. De daling van het leerlingenaantal zet inmiddels fors door en dat betekent dat telkens lokalen afgestoten dienen te worden. Voor het eerst is dat in 2010 gebeurd, toen de Peuterspeelzaal "Hummelkeshof" en de bibliotheek intrek namen in een deel van de school.
Daarmee is wel weer de integrale gedachte uit 2003 voor de realisering van een brede schoolvoorziening enigszins vorm gegeven.